НАША АДРЕСА
Україна, м. Київ,
вул.Інститутська 15/5
НАШІ ТЕЛЕФОНИ
(095) 16 929 13
Увійти
Реєстрація
  • Аналіз судової практики щодо права контролю...
  • Повідомлення про відчуження частки в статут...
  • До Вас завітав податковий інспектор. Що роб...
  • З чим зіштовхуються підприємства при Блокув...

Новини

Акції

Аналiтика та статтi

Статтi

08.11.2019

Повідомлення про відчуження частки в статутному капіталі ТОВ (проблематика)

Необхідність повідомлення кінцевого бенефіціарного власника (контролера) та/чи власника істотної участі товариства про намір відчужити частку в статутному капіталі товариства з обмеженою відповідальністю.

Корпоративні права – це права особи, частка якої визначається у статутному капіталі (майні) господарської організації, що включають правомочності на участь цієї особи в управлінні господарською організацією, отримання певної частки прибутку (дивідендів) даної організації та активів у разі ліквідації останньої відповідно до закону, а також інші правомочності, передбачені законом та статутними документами.

Володіння корпоративними правами не вважається підприємництвом. Законом можуть бути встановлені обмеження певним особам щодо володіння корпоративними правами та/або їх здійснення (ст. 167 Господарського кодексу України).

Носіями корпоративних прав у товаристві з обмеженою відповідальністю є його учасники (засновники).

Учасником господарського товариства може бути фізична або юридична особа. Обмеження щодо участі у господарських товариствах може бути встановлено законом.

Згідно зі ст. 10 Закону України «Про господарські товариства» учасники товариства мають право:

а) брати участь в управлінні справами товариства в порядку, визначеному в установчих документах, за винятком випадків, передбачених цим Законом;

б) брати участь у розподілі прибутку товариства та одержувати його частку (дивіденди). Право на отримання частки прибутку (дивідендів) пропорційно частці кожного з учасників мають особи, які є учасниками товариства на початок строку виплати дивідендів;

в) вийти в установленому порядку з товариства;

г) одержувати інформацію про діяльність товариства. На вимогу учасника товариство зобов'язане надавати йому для ознайомлення річні баланси, звіти товариства про його діяльність, протоколи зборів;

д) здійснити відчуження часток у статутному (складеному) капіталі товариства, цінних паперів, що засвідчують участь у товаристві, в порядку, встановленому законом.

Учасники можуть мати також інші права, передбачені законодавством і установчими документами товариства.

Так, законодавством України чітко передбачене право учасника товариства здійснити відчуження, зокрема, своєї частки в статутному капіталі товариства. Вказане право також закріплено в ст. 116 Цивільного кодексу України.
Порядок та процедура відчуження часток учасників товариства закріплена в Цивільному кодексі України (ЦКУ) та Законі України «Про господарські товариства» (Закон).

У відповідності до ч. 2 ст. 147 Цивільного кодексу України відчуження учасником товариства з обмеженою відповідальністю своєї частки (її частини) третім особам допускається, якщо інше не встановлено статутом товариства.

Учасники товариства користуються переважним правом купівлі частки (її частини) учасника пропорційно до розмірів своїх часток, якщо статутом товариства чи домовленістю між учасниками не встановлений інший порядок здійснення цього права. Купівля здійснюється за ціною та на інших умовах, на яких частка (її частина) пропонувалася для продажу третім особам. Якщо учасники товариства не скористаються своїм переважним правом протягом місяця з дня повідомлення про намір учасника продати частку (її частину) або протягом іншого строку, встановленого статутом товариства чи домовленістю між його учасниками, частка (її частина) учасника може бути відчужена третій особі.

 

З огляду на викладене, процедура відчуження частки в статутному капіталі досить проста і зрозуміла:

за місяць до дати проведення Загальних зборів учасників товариства всі учасники письмово повідомляються про такі збори, знайомляться з попереднім порядком денним, а також з наміром про продаж частки в статутному капіталі. Протягом вказаного терміну учасники товариства повідомляють про намір відчужити частку в статутному капіталі товариства, або відмовляються від наміру її відчуження. Таким чином, у призначений час та дату відбуваються Загальні збори учасників товариства, на яких вирішується питання щодо відчуження частки в статутному капіталі учаснику товариства, або третій особі.

 

Здавалося б, що все досить просто, і кожен учасник товариства може безперешкодно відчужити свою частку в статутному капіталі товариства, керуючись нормами Цивільного кодексу України, Господарського кодексу України, Закону України «Про господарські товариства», однак, виникають і спірні питання під час врегулювання таких взаємовідносин.

 

Законом України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» від 14.10.2014 № 1702-VII введено поняття «кінцевий вигодоодержувач підприємства», яке потім законодавець перейменував у термін «кінцевий бенефіціарний власник (контролер) юридичної особи».

Кінцевий бенефіціарний власник (контролер) - фізична особа, яка незалежно від формального володіння має можливість здійснювати вирішальний вплив на управління або господарську діяльність юридичної особи безпосередньо або через інших осіб, що здійснюється, зокрема, шляхом реалізації права володіння або користування всіма активами чи їх значною часткою, права вирішального впливу на формування складу, результати голосування, а також вчинення правочинів, які надають можливість визначати умови господарської діяльності, давати обов'язкові до виконання вказівки або виконувати функції органу управління, або яка має можливість здійснювати вплив шляхом прямого або опосередкованого (через іншу фізичну чи юридичну особу) володіння однією особою самостійно або спільно з пов'язаними фізичними та/або юридичними особами часткою в юридичній особі у розмірі 25 чи більше відсотків статутного капіталу або прав голосу в юридичній особі.

При цьому кінцевим бенефіціарним власником (контролером) не може бути особа, яка має формальне право на 25 чи більше відсотків статутного капіталу або прав голосу в юридичній особі, але є агентом, номінальним утримувачем (номінальним власником) або є тільки посередником щодо такого права.

Статтею 64-1 Господарського кодексу України встановлено, що підприємства, крім державних та комунальних підприємств, зобов'язані встановлювати свого кінцевого бенефіціарного власника (контролера), регулярно оновлювати і зберігати інформацію про нього та надавати її державному реєстратору у випадках та в обсязі, передбачених законом.

Крім того, Згідно з частиною другою статті 17 Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців" (далі - Закон про реєстрацію) в Єдиному державному реєстрі має міститись, зокрема:

  • інформація про кінцевого бенефіціарного власника (контролера) юридичної особи, у тому числі кінцевого бенефіціарного власника (контролера) її засновника, якщо засновник-юридична особа,
  • інформація про структуру власності засновників - юридичних осіб (крім політичних партій, творчих спілок та їх територіальних осередків, адвокатських об'єднань, торгово-промислових палат, державних органів, органів місцевого самоврядування та їх асоціацій), яка дає можливість встановити фізичних осіб - власників істотної участі цих юридичних осіб.

 

Такий обов’язок товариства встановлений з метою отримати відомості щодо особи, яка фактично є власником товариства та управляє його діяльністю.

Таким чином, виникає питання: чи необхідно повідомляти кінцевого бенефіціарного власника (контролера) та/чи власника істотної участі товариства про скликання Загальних зборів товариства у зв’язку з відчуженням частки в статутному капіталі товариства?

У відповідності до ст. 58 Закону України «Про господарські товариства» вищим органом товариства з обмеженою відповідальністю є загальні збори учасників. Вони складаються з учасників товариства або призначених ними представників.
Представники учасників можуть бути постійними або призначеними на певний строк. Учасник вправі в будь-який час замінити свого представника у загальних зборах учасників, сповістивши про це інших учасників.
Учасник товариства з обмеженою відповідальністю вправі передати свої повноваження на зборах іншому учаснику або представникові іншого учасника товариства.

 

Як зазначалося вище, учасник товариства має право здійснити відчуження частки у статутному (складеному) капіталі товариства, попередньо повідомивши про це інших учасників товариства та здійснивши таке відчуження у відповідності до вимог чинного законодавства.

 

Таким чином, повідомляти кінцевого бенефіціарного власника (контролера) та/чи власника істотної участі товариства про намір відчуження своєї частки у статутному капіталі товариства, у тому числі третій особі, не передбачено ані нормами Цивільного та Господарського кодексів України, ані Законом України «Про господарські товариства».
 Змієвська Тетяна

» все новости
НАША АДРЕСА
Україна, м. Київ,
вул.Інститутська 15/5
НАШІ ТЕЛЕФОНИ
(095) 16 929 13
НАШ E-MAIL

info.bepb@gmail.com

Ми в соціальних мережах: